อัปเดตเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน ใครได้ – ไม่ได้เงินประกันราคาข้าว เช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 ด่วน

อัปเดตเงินประกันราคาข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี 2566 / 2566 หรือเงินประกันราคาข้าวปีที่ 4 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยเริ่มโครงการประกันรายได้เกษตรกร และทำการโอนเงินประกันราคาข้าวซึ่งเป็นเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวปี 65/66 โดยเริ่มโอนเงินประกันราคาข้าวตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 ดังนั้นเกษตรกรที่ได้ปลูกข้าว 5 ชนิดตามหลักเกณฑ์สามารถเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 งวดที่ 1 – 6 และเงินประกันรายได้เกษตรกรเยียวยาเกษตรกรช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 ครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรทราบว่าตนมีสิทธิ์ได้รับเงินประกันราคาข้าว และเงินประกันรายได้เกษตรกรหรือไม่

เช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 หลักเกณฑ์เงินประกันราคาข้าว ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร 

การโอนเงินประกันราคาข้าว และเงินประกันรายได้เกษตรกรจะใช้เกณฑ์การอ้างอิงที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และได้กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ประจำปี 2566 / 2566 โดยมีหลักเกณฑ์เงินประกันราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ สามารถเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 ดังนี้ 

  • เงินประกันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท  ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 
  • เงินประกันราคาข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 
  • เงินประกันราคาข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • เงินประกันราคาข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • เงินประกันราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 เพื่อตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรไร่ละ 1000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. จะโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารให้กับเกษตรกร

วิธีเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 ตรวจสอบการโอนเงินเกษตรกร 

วิธีเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 และตรวจสอบการโอนเงินเกษตรกรสามารถเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 ได้ทางเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และแอพพลิเคชั่น A – Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีขั้นตอนการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 ดังนี้ 

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com เช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566
  2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
  3. หากได้รับสิทธิ์ก็จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงินประกันราคาข้าว และเงินประกันรายได้เกษตรกรจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ได้รับ 
  4. หลักจากเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 2566 เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบการโอนเงินเกษตรกรได้ที่แอพพลิเคชั่น A – Mobile โดยสามารถตรวจสอบการโอนเงินเกษตรกรได้ตลอด 24 ชั่วโมง